ترجمه کلمات تخصصی

از زبان

به زبان

و زمینه تخصصی

اولین دیکشنری تخصصی برای ترجمه متون در ایران

ترجمه رایگان کلمه تخصصی

ترجمه توسط انسان

Intimate، Nevia، Properties of wheat straw particleboards bonded with different types of resin، High power diode laser with coaxial powder injection was used to deposit single tracks of cobalt alloys with tungsten carbides on to a carbon steel plate in order to study carbide dissolution in the metallic matrix Two kinds of cobalt alloy powders Stellite 12 and Stellite 21 having different content of tungsten and carbon were used Processing parameters were changed to obtain different cladding conditions and effect of substrate preheating was evaluated too Carbides dissolution measured with image analysis and EDXS analysis increases with the increase in the laser power A low carbon and the absence of tungsten in the matrix powder promote carbides dissolution Substrate preheating also leads to a higher dissolution Matrix microhardness of the Stellite 21 increases with the increase in carbides dissolution while matrix microhardness of the Stellite 12 does not change Hardness of the coatings is slightly influenced by the dissolution phenomena، ضریب مصرف، ضریب مصرف، Conversely if M is an odd، Coordinated Elimination Strategy of Low Order Output Current Distortion for LCFiltered DFIG System Based on Hybrid Virtual Impedance Method، Diabetes mellitus is a serious lifelong condition that is the sixth leading cause of death in North America Dermatologists frequently encounter patients with diabetes mellitus، Diabetes mellitus is a serious lifelong condition that is the sixth leading cause of death in North America Dermatologists frequently encounter patients with diabetes mellitus Up to 25 of patients with diabetes mellitus will develop diabetic foot ulcers Foot ulcer patients have an increased risk of amputation and increased mortality rate The highrisk diabetic foot can be identified with a simplified screening and subsequent foot ulcers can be prevented Early recognition of the highrisk foot and timely treatment will save legs and improve patients' quality of life Peripheral arterial disease neuropathy deformity previous amputation and infection are the main factors contributing to the development of diabetic foot ulcers Early recognition of the highrisk foot is imperative to decrease the rates of mortality and morbidity An interprofessional approach ie physicians nurses and foot care specialists is often needed to support patients' needs، در اين پايان نامه يک سيستم کنترلي يکپارچه جهت کنترل اتوماتيک خودرو بر روي مسير مطلوب طراحي مي¬گردد در ابتدا روش¬ها و مدل¬هاي گوناگون پيروي از مسير ارائه گرديده و ويژگي هاي هر کدام از آن¬ها مورد بررسي قرار مي¬گيرد در اين مرحله مدل ديناميکي پيروي مسير جهت ادامه کار تعيين مي¬شود سپس يک کنترلر مقاوم و با استفاده از روش کنترل مود لغزشی طراحي مي¬گردد در طراحی از معادلات دینامیکی وسیله نقلیه در ارائه روش کنترلی صرف نظر شده است و فرض شده است که حلقه کنترل داخلی آن به شکل ایده¬آل عمل می¬کند و فقط روش مود لغزشی برای دینامیک وسیله نقلیه استفاده شده است هدف این پایان نامه توسعه مدل ساده اي از سیستم تعقیب مسیر با استفاده از دو نرم افزار CarSim و Matlab Simulink است براي ازریابی کل سیستم از تست FMVSS 126 استفاده شده است این تست استاندارد توسط مؤسسه ملی ایمنی ترافیک بزرگراهها در آمریکا تدوین شده است و هر خودرو مجهز به سیستم کنترل پایداري و تعقیب مسیر باید این تست را با موفقیت پشت سر گذارد نتایج شبیه سازي نشان می دهد که مدل طر احی شده قادر است خوش فرمانی خودرو را در زوایاي مختلف فرمان حفظ کند که انتظار می¬رود وسیله مورد نظر با فاصله پنج متر عقب¬تر از آن حرکت کند که سيستم کنترل يکپارچه طراحي شده در اين پايان نامه، توانايي حفظ و تعقیب مسير در خودرو را در تمامي شرايط حرکتي و جاده دارا مي¬باشد ، activity، a suggested، intrefacial، intrefacial، intrefacial، intrefacial، intrefacial، In some years yield loss to disease can be 5070 The most cost effective way of combating diseases is the production of cucumber hybrids with multiple disease resistance Economic advantages of such cucumber hybrids are obvious it is less expensive and laborintensive for the grower reduces yield loss and minimizes the need for pesticide applications resulting in less pollution of the environment Thus plant breeders should develop cucumber hybrids with a package of defensive، انحصارگرایی، Multiobjective technoeconomic optimization of a solar based integrated energy system using various optimization methods، bath sonicator، Afterwards the mixture was sonicated in a bath sonicator for 30 s All sonicated samples were left 2 hrs before measurements were taken، International Terrestrial Reference Frame، retroreflector،